නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Jigsaw Puzzles HD is an addictive jigsaw puzzle game with beautiful high-resolution images and various difficulties that make it perfect for everyone in the family! The game features several piece types and sizes, which allow you to make it as challenging or relaxing as you'd like. We have very large pieces for our youngest friends, so they could enjoy the game and the beautiful images, as well as very small pieces that will challenge even the experienced puzzle lovers! Jigsaw Puzzles HD includes some unique features, that will let you enjoy doing puzzles as never before! We've added a short interactive tutorial to showcase them. For us, your enjoyment comes first, so we've provided several options that will allow you to tweak the gameplay to your liking. You can make the puzzles large - seeing all the little details in our beautiful images, or you can choose to have them smaller, but with extra space for arranging the pieces. In no case though, would you see any ads while playing. Also, we designed the game to work equally well with either mouse or touchscreen, so that you can enjoy it on any device - phone, tablet, laptop or PC. We try to constantly improve the game and we will appreciate any feedback that you provide. We hope you will have a great time with our game! :)

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

[Fixed] Some issues related to the daily images, downloads and server communication in general [Deprecated] The Windows 8.0 version of the game. (Note: Windows 8.1 and 10 are still supported.)

විශේෂාංග

  • Stunning high resolution images (2560x1600)
  • Best gameplay experience in the market
  • Various piece forms offering different difficulty and gameplay
  • High difficulty modes appropriate for advanced players
  • Easier modes suitable for little children
  • A beautiful free image every day
  • Ability to save and load games
  • Ability to import your own images to play with
  • Ability to use images from the game as lockscreen image
  • Works great on all devices, tablets and PCs, touch and mouse

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Enless Soft Ltd.

හිමිකම

Copyright © 2013 Enless Soft Ltd.

නිකුතු දිනය

2017-10-19

ආසන්න වශයෙන් තරම

60.4 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Български (България)
Español (España, Alfabetización Internacional)


අතිරේක නියමයන්

Jigsaw Puzzles HD රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය
ගනුදෙනු නියමයන්
Jigsaw Puzzles HD බලපත්‍ර නියමයන්
You cannot reverse-engineer this software. You cannot distribute the images used in this software in any way, with or without modification. You cannot use the images provided in this software for any purpose, except from within the software.

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට