නිදහස්
මෙය Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

✜ Price History charts Price History charts for over 280 million Amazon products, even for different versions, colors or sizes of a product. ✜ Price Drop & Availability Alerts Set up a price watch directly from the product page. We track any product for you and notify you once the product dropped below your desired price. ✜ Compare and track international Amazon prices Prices for all Amazon locales are listed and can easily be tracked. ✜ Email, Facebook, Twitter, RSS, Desktop and Mobile Push Notifications We send you a price alert once the price of your tracked product drops below your desired price. We can send you an email, leave a (private) post on your Facebook wall, Tweet you or simply show a desktop notification when you are surfing the web. We also have a RSS feed for all your price watches. Whichever way you prefer. ✜ Daily Drops, an overview of recent price drops Get the real deals. Keepa finds the best deals every day. Find products with the highest drop in price in your favorite product category. ✜ Wishlist Import You can easily import your whole wishlist and create price watches for every item on it. ✜ Customizable Change the behavior of the extension the way you like it. ✜ Amazon Locales Support [ .com | .co.uk | .de | .co.jp | .fr | .ca | .cn | .it | .es | .in | .com.mx | .com.br ] ✜ Language Support [ English | Deutsch | 日本語 | Italiano ] No account needed. Just install and start saving money. This extension does not add any context menus or browser buttons. You can access and set it up on any Amazon product page.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Keepa

හිමිකම

https://keepa.com/#!disclaimer

නිකුතු දිනය

2017-08-18

ආසන්න වශයෙන් තරම

248 KB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සාප්පු සවාරිය

මෙම යෙදුමට හැකියි

වෙබ් අඩවි වෙතින් ඔබ යවන සහ ලබන සැම දෙයක්ම කියවීම සහ වෙනස් කිරීම කරන්න.
ඔබගේ උපාංගය මත පුද්ගලික පිරික්සුම් දත්ත ගබඩා කරන්න.
ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි මත අන්තර්ගතය කියවීම සහ වෙනස් කිරීම කරන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Keepa වෙබ් අඩවිය
Keepa සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට