නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

KICK THE BUDDY FOREVER! Your new best friend is here! Play with Buddy in his new cool game, and try out all incredible weapons! Experiment, blow up, use atomic weapon, dress Buddy up, and do so much more in the brand-new Kick The Buddy Forever! We present to you Kick the Buddy Forever — it’s more than just a game! It’s a top interactive action game! 
Angry at your boss?
 Want to smash all around you?
 Want more kicks?

 STRESS RELIEF IN A SECOND!
 Even if you're a relatively stress-free person you need to blow off steam at some point! Enjoy upgraded amazing graphics, new interactions with Buddy, hilarious weapons, fantastic backgrounds, and lots of unique features. Explode, destroy, fire, shoot, smash, freeze, send the power of the Gods and don't even think about stopping! Man, you now have a virtually limitless arsenal to beat: rockets, grenades, automatic rifles … and even a NUCLEAR BOMB!

 Kick Buddy Forever is one of the best ragdoll dummy games on the store. Pick weapon and fight him for funny interactive stress relief. Just pick a weapon and beat him up. With every hit you gain coins. With these coins you can unlock new weapons or customise your puppet as you feel like. There are loads of weapons to beat up your ragdoll. You can hit, explode, shoot, destroy, fire, kick, slap, smash, beat, punch, whack your boss puppet. The most interesting part of the game is that you can customize the face of the puppet buddy dude. We Love You! Enjoy!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Hyper Casual Games King

නිකුතු දිනය

2019-06-14

ආසන්න වශයෙන් තරම

55.39 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට