නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
නිදහස්+

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

විශේෂාංග

  • XBOX LIVE: Challenge players around the world with Cross Play multiplayer between Windows 10 and Xbox One.
  • XBOX LIVE: Stay connected to the Xbox Live community, view achievements, watch game clips, and more. Easily record, narrate, and share your most epic gaming moments with built-in Game DVR.
  • XBOX LIVE: Store saved games in the cloud and continue playing on Xbox One or a different PC right from where you left off.
  • MINIMUM SPECS: CPU:Intel Core i5-750, 2.67 GHz or AMD equivalent; GPU:NVIDIA GeForce GTX 480 or AMD Radeon HD 5850; RAM: 4 GB; HD Space: 30 GB; Windows compatible keyboard; Broadband Internet
  • RECOMMENDED SPECS: CPU:Intel Core i5-4670K, 3.4 GHz or AMD equivalent; GPU: NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD Radeon HD 7950; RAM: 8 GB; HD Space:30 GB; Windows compatible keyboard; Broadband Internet
  • SUPPORTED OS: Windows 10 (64-bit version only) with Windows 10 November update installed (Windows 10 Version 1511)
  • Learn how to check if what version of Windows 10 your PC is running and how to update to Windows 10 Version 1511 at http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/windows-update-faq
  • DEFAULT INSTALL LOCATION: To see where the game will install as default, press the Windows key, type “Storage” and then select ‘Storage.’ Here you can choose which drive apps will save to by default.