නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Protect The Kingdom in the Kingdom Rush Castle Defense - Don't let the enemies Barbarians reach your base! Kingdom Rush Castle Defense is one of extremely attractive Strategy game, continuing the success of the Tower Defense series in 2018. The enemy is upon our Kingdom! They are disciplined and they are many. With their wolves and swordsmen and archers and wizards, they will come at you hard. Commander, our world is in great danger which we’ve never faced! Not only orcs, but also goblins, spirits, devils and other monster are trying to destroy us! Build your defense and stop them now! Build defensive towers on the field, to defend against the enemy. Build strategic towers at advantageous locations of clash royale Redeem energy by defeating each enemy. Use energy to build more towers. Don't let the invaders reach your Kingdom and grow castle as Hustle Castle ! Features: - Interactive tutorial - Fun, upbeat theme - 18 large, challenging levels - A variety of towers are unlocked as you progress. Use them strategically to win each level in the jungle heat Deploy rapid-fire archers! Carve walls on the map with magic beams! Fire roaring cannons! Summon allies! Realm Defense offers variety and challenge. Overcome incredible odds with strategy and wit! Rescue helpless villagers, collect important resources, and recruit legendary heroes with deadly abilities along the way to stop evil in this standout tower defense game. Let’s download this Kingdom Rush Castle Defense game and play for FREE!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Happy Dragon Games Inc.

නිකුතු දිනය

2019-05-14

ආසන්න වශයෙන් තරම

71.22 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට