නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

This game allows multiplayer play and is not subject to Xbox LIVE parental settings. Microsoft shares User IDs and gamertags. In Kingdoms & Lords, the peace and quiet of your rural village are shattered by Barbarian forces. Build up your kingdoms and train your militia to fight against the Dark King's minions! A DUAL GENRE: SIMULATION AND STRATEGY • A strategy game: raise an army and attack your neighbors. Hire/train/grow your army to prepare them for combat. • A medieval simulation: expand lands, cultivate crops and raise animals to get money and food. Enjoy a rich production system to build your kingdom. LET YOUR FRIENDS JOIN THE FUN • Challenge your friends by launching your troops against their lines of defense and see who has the best army! • Forge alliances, rescue their units, and send them unique gifts. A TRUE ECONOMY TO MANAGE ON A DAILY BASIS • Optimize your production system and get extra revenue • Upgrade your buildings, unlock new ones and enhance your capabilities • Invest to grow your army to upgrade their weapons • Protect your kingdom, defeat rival armies and steal their resources If you install this game, you understand and agree that Microsoft may share your User ID and gamertag with the game publisher to enable game features. This game includes multiplayer features with online interactions that are not subject to Xbox LIVE parental settings. These features may include the following interactions with other players online: • Send and receive game invites; • Play cooperatively or head-to-head; • Send and receive in-game text messages; • Communicate via in-game voice chat. Please see the publisher’s site http://www.gameloft.com/privacy-notice/windows/ for information on settings it may enable.

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Gameloft.

වැඩිදියුණුකරු

Gameloft.

නිකුතු දිනය

2018-01-30

ආසන්න වශයෙන් තරම

122.21 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

Deutsch (Deutschland)
English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(中国)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Kingdoms & Lords වෙබ් අඩවිය
Kingdoms & Lords සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට