නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The classic Dutch card game. A game of four players in two teams - you play with your partner opposite, against two other players. In each game consisting of 16 hands, you take it in turns to deal and choose trumps. Then you and your partner try to win tricks by following suit or playing a trump. Of course the other team are trying to stop you. Try to get bonus points by making a run of the same suit in a trick. At the end of each hand, the points are added - if the player who chose trumps gets more than half the points, he's home and dry - otherwise he is 'NAT' and gets nothing. Get all the tricks and you'll earn 100 bonus points!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Whit.I.Are

හිමිකම

Copyright Whit.I.Are 2015

වැඩිදියුණුකරු

Whit.I.Are

නිකුතු දිනය

2012-07-20

ආසන්න වශයෙන් තරම

6.14 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Klaverjassen සහාය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට