නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Find a way to visit all squares moving like a Knight. Next possible moves are highlighted by the computer.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Supported on Desktop, Mobile and HoloLens devices.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Alexander Komarov

හිමිකම

Copyright © 2017 Alexander Komarov

වැඩිදියුණුකරු

Alexander Komarov

නිකුතු දිනය

2018-03-16

ආසන්න වශයෙන් තරම

27.71 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට