මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$9.99
USD$9.99
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Domini Games proudly brings you a tale of dangerous prophecies and savage betrayal based on the Indian myths of the animal world in Labyrinths of the World: The Wild Side! Your vacation to India started as planned until an unexpected thief lured you into the hidden world of the animal kingdom. Now you’ve been recruited to help Nanda, the benevolent elephant queen, and her allies protect Princess Manu, the only human in the animal world, from the wrath of Jagan, the Tiger King, and his fearsome cohorts. Can you save Princess Manu and bring peace to the animal kingdom? You’ll need the curiosity of a cat and the cunning of a fox to find out in this ferocious Hidden-Object Puzzle Adventure!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Big Fish Games

හිමිකම

© 2020, Big Fish Games, Inc. All other trademarks, registered trademarks, or logos are the property of their respective owners.

වැඩිදියුණුකරු

Domini Games

නිකුතු දිනය

2020-02-01

ආසන්න වශයෙන් තරම

1.08 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට