නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

★★ STORY ★★ Thousands of years ago, the Phoenix God summoned the Languinis to name everything in the world. However, as they created word after word, the game grew exhausting and they chose to rest. The Phoenix God was furious and locked up the Languinis! Master Speller, can you use your vocabulary to free the Languinis from their cells? As you explore island after island of word puzzles, you will be challenged and tested on your vocabulary, anagram knowledge, and your ability to spell, match & clear new puzzles. With over 1,000 levels to play, enjoy countless hours of word search fun as you save the Languinis! ★★ HOW TO PLAY ★★ - Match gems to discover new letters and spell words from the Collins Scrabble Dictionary - Collect letters on the game board & conquer each levels word games! - Make words from letters and solve every game as quickly as you can! - Complete tricky level quests that could require you to spell words with specific letters, score point totals, or clear specific color gems - You can play in English, Spanish, German, French, Italian, Brazilian Portuguese, or Russian

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Celebrate with us the launch of Languinis on Windows! Join the adventure now and enjoy the best offers and events -Letter Rush, Weekly Challenges and more than 1,000 levels are ready waiting for you!

විශේෂාංග

  • ★ ENDLESS word making hours of ALL AGES, non-stop, cranium busting, brain training fun! The Languinis love kids but their word games are perfect for adults too!
  • ★ Challenge yourself with intense spelling, word games, & crosswords and level up from easy, medium, hard, to difficult! A great match for any word search and Scrabble addict!
  • ★ Adorable characters in crystal-clear 3D graphics. No other puzzle or word games are in full 3D!
  • ★ Share your accomplishments with Facebook friends!
  • ★ Daily Rewards for word searching with the Languinis gives you MASSIVE bonuses!
  • ★ OFFLINE & (almost) NO ADS -- Play without WiFi! And the Languinis hate ads has much as you -- so there are only a few ads in the game!
  • ★ Treasure Hunt Event: Once every month, we release a treasure hunt event that gives you MASSIVE rewards for completing levels. Finding the end of the treasure hunt map is harder than it looks!
  • ★ Weekly Letter Challenge - a new letter is chosen every week. If you can find and collect 20 of those letters, you win!
  • ★ Letter Rush Special Event - Can you spell more words than the rest of the world? Make words from letters and get placed in a Letter League! Solve the most word games and climb the ranks! Be warned -

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Tilting Point

වැඩිදියුණුකරු

Tilting Point

නිකුතු දිනය

2019-08-01

ආසන්න වශයෙන් තරම

251.27 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Français (France)
Deutsch (Deutschland)
Italiano (Italia)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Español (España, Alfabetización Internacional)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Languinis: Word Game වෙබ් අඩවිය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට