නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

“Learn to Read & Save the Animals” – is an educational game for kids from 4 to 7 years who learn how to read in English. The evil Snow Queen has frozen the letters of the English alphabet and the poor animals were taken into the icy captivity. Only your smart kid can save the animals. In order to do that your child has to learn English letters and combine them into words, which represent the names of the captured animals. It’s not a big secret that many kids can face difficulties learning to read in English, because English letters in real words have different pronunciation rules in comparison with their sounds in the English alphabet. “Learn to Read & Save the Animals” educational game offers efficient Phonics techniques in order to learn how to read in English. During the process of playing the educational game the children will hear the sound of each English letter in exactly the same way as it’s pronounced in the shown word. It allows your child to understand the rules of English word reading on the subconscious level. Kid will simply feel how to pronounce the English words, without suffering and trying to find the transcription of the word in thick English dictionaries. The game offers 3 educational levels free of charge. The full version contains the total of 16 educational levels allocated by the level of complexity. Words of the very first level contain just 2 or letters, while the words of the last level may have up to 7 or even 8 letters.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

CLEVERBIT

නිකුතු දිනය

2018-10-05

ආසන්න වශයෙන් තරම

101.96 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අධ්‍යාපනික

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට