නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The game is for the following ages: 5-12 The chase is on as you race through city streets as your favourite DC Comics character. Feeling heroic? Play as a DC Super Hero to catch the villain and save the city. Feeling mischievous? Play as the villain and escape the city before the hero can catch you. Avoid obstacles, pull off awesome stunts and collect studs to unlock new characters, environments and stories. Whether super hero or super villain, fun and excitement awaits around every turn of the wheel in LEGO DC Mighty Micros. Features * Play as your favourite DC Comic character * Become the hero or play as the mischievous villain * Collect studs to unlock new characters, environments and stories * Build and upgrade your secret lair * Build your own missions in mission control * Unique cinematics where you build the story LEGO DC Mighty Micros is free to play and offers no in-app purchases. For app support contact LEGO Consumer Service. For contact details refer to http://service.lego.com/contactus Our privacy policy and terms of use for apps are accepted if you download this app. Read more on http://aboutus.lego.com/legal-notice/Privacy-Policy and http://aboutus.lego.com/legal-notice/terms-of-use-for-apps LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2016 The LEGO Group.

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Play as your favourite DC Comic character
  • Become the hero or play as the mischievous villain
  • Collect studs to unlock new characters, environments and stories
  • Build and upgrade your secret lair
  • Build your own missions in mission control
  • Unique cinematics where you build the story

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

LEGO SYSTEM AS

හිමිකම

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2016 The LEGO Group.

වැඩිදියුණුකරු

LEGO SYSTEM AS

නිකුතු දිනය

2016-11-22

ආසන්න වශයෙන් තරම

151.79 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට