නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Classic jumping mario game, bring back your memory of childhood! Lep's Craft World is legendary side scrolling platformer! Lep's Craft World is a classic platform game. You can get exciting experience of jumping & running . It combines the old school play and new arcade elements. This is the most challenging adventure! Take you back to your childhood! Super boy will have to jump and run over obstacles, fight against bees, snakes, snails and a lot of other monsters in dangerous jungle, climb up huge stairs and mountains, and explore a lot of jungle, castle - adventure world . Jabber’s golds was robbed by evil Monster. For taking the gold coins back, Jabber start his adventure. Jump to beat the Monster. Collect coins, gold, acceleration props!  Lep's World Features - Over 50+ challenging levels, more levels are coming soon - Stunning graphics, run better - Different monster has different skills,jump to crash them - Tons of props, boost your adventure - Collect a large amount of gold coins - Classic Super Mario style game Relax, and let’s take an adventure in Lep's Craft World! ** Download now and enjoy it ! We hope all our players have a great time playing it, please rate and thanks a lot for playing!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Play Top Free Games

නිකුතු දිනය

2019-04-30

ආසන්න වශයෙන් තරම

150.68 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට