නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

In a new series of "Lost Lands" Susan has to go to the past to try and correct other people's mistakes. Will she succeed? What problems will she face there? All this can be learned by sinking into the new series of "Lost Lands: Mistakes of the Past". "Lost Lands: Mistakes of the Past" is an adventurous hidden object game-quest with puzzles and mini-games that tells a fairy-tale story. Many people regret the mistakes of their past, but how many people get a chance to go back and change them? The dark sorceress Cassandra has broken free after centuries of imprisonment, killing all who oppose her in the Lost Lands. To stop her, you’ll have to travel back to the past to unravel the secrets of the witch who was buried alive many centuries ago. But be careful, even small changes can cause time paradoxes and may have far-reaching consequences! Can you uncover her weakness and save the future? Find out in this exciting hidden-object puzzle adventure game. - Explore over 40 stunning locations - Complete over 40 fun and challenging mini-games - Challenge yourself with interactive hidden object scenes and original puzzles - Assemble collections, gather morphing objects, historical manuscripts and gain achievements

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

FIVE-BN STUDIO

හිමිකම

FIVE-BN STUDIO Copyright © 2019

වැඩිදියුණුකරු

FIVE-BN STUDIO

නිකුතු දිනය

2019-10-17

ආසන්න වශයෙන් තරම

930.75 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 16 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Čeština (Česká Republika)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(中国)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට