නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The legendary Susan the Warmaide is back in the Lost Lands! A ghost ship, an evil overlord, an island full of mysteries, and more await on her journey into the unknown. TRY THE FREE TRIAL VERSION, AND THEN UNLOCK THE COMPLETE ADVENTURE IN THE GAME! "Lost Lands: The Wanderer" is a fantasy-world adventure game with lots of hidden-objects, mini-games and puzzles to solve. For years now, the sailors and pirates of the Lost Lands have been talking about a ghostly ship sailing in the heart of a storm. This vision disappears as soon as it comes to life, yet people keep talking about it. About a huge octopus traveling with the ship. About its owner, the captain. About the earl's rage and his curse. And the sorceress they believe is responsible... Meanwhile, somewhere else in space and time, Susan finds a strange pirate chest with the compass of the worlds inside, and a note begging for help. It's time for her to return to the Lost Lands again. Dive deep into the magical land of fantasy! Meet new and exciting races inhabiting the Lost Lands and solve their riddles and mini-games. Your task is to stop the destruction of this world and help two loving heart be together again! - Explore over 50 stunning locations - Complete over 40 different mini-games - Challenge yourself with interactive hidden object scenes - Assemble collections, gather morphing objects, and gain achievements

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

FIVE-BN STUDIO

හිමිකම

FIVE-BN STUDIO Copyright © 2018

වැඩිදියුණුකරු

FIVE-BN STUDIO

නිකුතු දිනය

2018-04-02

ආසන්න වශයෙන් තරම

1.05 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ සංගීත පුස්තකාලය භාවිත කරන්න
ඔබගේ පින්තූර පුස්තකාලය භාවිත කරන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Nederlands (Nederland)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Українська (Україна)
中文(中国)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට