නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Lucky Barman Slots = Huge Payouts = Mega Bonus Games Welcome and Play popular Las Vegas Lucky Barman Slots. Start now and collect $200,000 FREE CHIPS as Welcome BONUS in your CasinoSlot game! Inside you will find a lot of FREE COINS rewards, bonus games and amazing slot experience! == EXTRA Features == - Extra Bonus Games: Wheel of Fortune, 9 cards. - You Level UP > Rewards UP too! - Play & Win Casino Slot Machine Jackpots, Huge Jackpots & ROYAL Jackpots! - BONUS POINTS - allow you to play Slots Bonus Games anytime you want! - GEMS for extra rewards! - Free chips every 30 minutes for you! Play your favorite slots anytime you want! - $200,000 chips to get you started! == Features == - Collect Daily coins & gems bonus - Daily GEMS! - Boost your wins up to 5x times! - FREE COINS each 30 min! - Exchange gems for coins, bonus points & boosters! Now you can play amazing Lucky Barman Slots any time and anywhere! Just connect your Facebook account and stay synced with coins, gems and your progress! Also you may invite friends and receive FREE COINS & GEMS Rewards! Collect golden symbols to earn huge gems rewards! Slot maniacs wins a lot of Royal & Huge Jackpots each day! In this slot king machine you'll play online with people from all over the world and fight for rewards from all Duksel VIP Slots Club Games! == Progress == - Leaderboards in this Slot Machine - Leaderboards in Global Casino Slot Games - Daily Quests with rewards - A lot of Achievements with coins, gems, boosts rewards! == PLAY MORE! GET MUCH MORE! == Collect VIP Status Points to get more rewards & bonuses! You will get VIP Status Points for all your experience: spins, wins, invites, purchases, level-up and much more! $ DOWNLOAD NOW! Lucky Barman Slots $ Have Fun and Good Luck $ Like Lucky Barman Slots on Facebook: https://www.facebook.com/VIPSlotsClub - All in-game sales are final; - This slot machines are intended for a mature audience (age 21 years or older); - The game does not offer real money gambling; - The game does not offer an opportunity to win real money or real prizes; - Wins made while gambling in this free casino games can't be exchanged into real money or real rewards; - Past success at social casino gambling has no relationship to future success in real money gambling.

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • $200,000 free chips to get you started
  • Free chips every 30 minutes for you
  • Use BOOSTS 2x! 3x!! 5x!!! to increase your experience & WINS!
  • BONUS POINTS - play Bonus Games anytime!
  • Play & Win Jackpots, Huge Jackpots & ROYAL Jackpots!!
  • Exchange gems for coins, bonus points & boosters!
  • Collect Hourly FREE Bonus Points and Daily GEMS!
  • Extra Bonus Games: Wheel of Fortune, 9 cards.
  • Achievements, Daily Quests, Leaderboards!
  • GEMS for extra free spins & multipliers!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Duksel

නිකුතු දිනය

2018-11-21

ආසන්න වශයෙන් තරම

69.21 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කැසිනෝ

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට