නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Ludo King Friends - Welcome to Ludo or also know as parchis or Snakes and Ladders! Ludo is a classic dice-and-race game. LUDO Friends King is awesome board game with cool graphics and addictive gameplay! Enjoy ludo king with friends and with family! Ludo board game is fun and hilarious game to play with friends and family. It is King of all board games, lets you share some wonderful time with your loved ones. Don't wait any further, get the dice rolling to be the king of Board Games. Ludo or parchis is played in India dated long back. We all grew up playing and learning this classic game from our childhood. While gameplay does rely on the luck of the dice, there is a bit of strategy in choosing your moves wisely. It is also known as Pachisi, and is very similar to a Spanish board game, Parchís. Are you bored from online ludo? Right for you is our game Ludo Friends King, you can play this offline board game on your device with friends! This game has stayed popular throughout the ages, varying only a little in its game structure. The game is played between 2 to 4 players and you have the option of playing the game against the computer, against your friends, or even against people from around the world. Very well known board games are Scrabble, Monopoly, Catan, Chess, Checkers, Snakes and Ladders but we offer another fantastic board game called LUDO King ! LUDO Friends King lets you define your own rules that suit your requirements. Ludo King with Friends Features: - Beautiful graphics - Added rules/options which are played and popular in the world. - Option to show safe cells(square) which is represented by star icon. - Option to get another turn on both dice number 1 and 6. - All the rules are optional so you can play both international version. - New modern design with wooden board. - Option to choose the dice number 6 which will start the coin. - Option to choose the number of coins to be played with 2,3 and 4. - Multiplayer in the same device, 2 and 4 player Real-Time Ludo. - Play against Computer. Ludo is also called Parchisi. Pachisi or Parcheesi originated in India by the 6th century. With centuries of tradition behind Ludo, you will surely become a fan as well! In ludo the objective is pretty straightforward; each player gets 4 tokens, these tokens must make a full turn of the board and then make it to the finish line. Whoever gets all four tokens to the end first is the winner. However, each move can only be made based on the number decided by casting a six-sided die, and each token can only move out of their home by casting a six. Additionally, the competition factor of the games is upped by the fact that while moving if another player’s token lands on the same square as your token, then your token will automatically be sent back home and you’ll need to roll a six again. Play LUDO KING, Ludo with Friends NOW for FREE!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

FiveStar King Games Studio

නිකුතු දිනය

2019-04-29

ආසන්න වශයෙන් තරම

21.05 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට