මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Ludo is board game played between friends, family & kids. Recall your childhood! Ludo game that traces its lineage to 6th century India. Ludo is derived from game Pachisi. Ludo is also very similar to Spanish board game. Ludo game has stayed popular throughout the ages, varying only a little in its game structure. This persevering game is now available for you to play in an all new modernized format, i.e. as a video game application. The game is played between 2 to 4 players and you have the option of playing the game against the computer, against your friends, or even against people from around the world. The objective of the game is pretty straightforward; each player gets 4 tokens, these tokens must make a full turn of the board and then make it to the finish line. Whoever gets all four tokens to the end first is the winner. However, each move can only be made based on the number decided by casting a six-sided die, and each token can only move out of their home by casting a six. Additionally, the competition factor of the games is upped by the fact that while moving if another player’s token lands on the same square as your token, then your token will automatically be sent back home and you’ll need to roll a six again. Ludo King is a game that was played by kings and now it can be enjoyed by you and your family and friends. While the game play might seem simple at first, the game is immensely enjoyable and challenging. You’ll be playing this one for hours and its fun for the whole family. Try to beat your opponents and compete for the highest scores on the leaderboards.

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Multiplayer mode - Play with anyone from around the world
  • Private Multiplayer mode - Play with your friends and family
  • Play with Computer (AI)
  • Play indoor with friends and family

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

GAMETION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

හිමිකම

2016 Gametion

වැඩිදියුණුකරු

GAMETION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

නිකුතු දිනය

2016-07-16

ආසන්න වශයෙන් තරම

144.51 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

පවුල සහ දරුවන්

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Ludo King වෙබ් අඩවිය
Ludo King සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට