නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

The classic game of ludo now for your Windows device. Play against friends or computer opponents. Ludo Master is easy to learn, easy to play, fun, and free!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Xbox Live

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Jolly Code

හිමිකම

Jolly Code

නිකුතු දිනය

2011-11-03

ආසන්න වශයෙන් තරම

89.41 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

LudoMaster වෙබ් අඩවිය
LudoMaster සහාය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට