වර්තමානයේ Mad Speed Race - Survival Simulator ලබා ගත නොහැකිය.
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Take part in a death race: your main goal is to survive and destroy all your rivals. - Choose a car in the garage; - Tune your car to make it faster and more dangerous; - Start the race with other rivals: you should be not only the fastest one, you should survive the race; - Turn every rival to scrap pile and win. FEATURES: - Breathtaking derby car race; - Customizable armored cars; - Mighty rivals to compete with; - Various locations and extreme tracks; - Chance to become a road king.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Go Racing, LLC

නිකුතු දිනය

2019-02-11

ආසන්න වශයෙන් තරම

316.3 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට