නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Welcome to the amazing magical world of solitaire! Here you can make yourself at home, playing layouts on a tavern table by the fireside, or in the shade of an oak tree by a majestic rushing waterfall. Your fairy helper will guide you through this magical world full of mystery and ancient secrets. Magic World Solitaire is the classic solitaire you love in an exciting new world. The card game's simple rules will help first-timers get the hang of things fast, and different challenges in the adventure ahead will keep seasoned players on their toes. But don't worry, your fairy helper will show you which magical powers to use to get out of even the toughest pinch. This beloved card game is perfect for everyone. We hope you enjoy your time in Magic World Solitaire! Download now!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Minor bug fixes and improvements

විශේෂාංග

  • Hundreds of fun layouts
  • Beautiful and mysterious places in a magic world
  • Different game challenges
  • A warm, fun adventure game atmosphere

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Rainbow Games

නිකුතු දිනය

2019-04-08

ආසන්න වශයෙන් තරම

193.98 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට