නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Presenting new title by 1C Wireless – Mahjong 3! There are three game modes for you to enjoy: • Classic - Original Mahjong Solitaire. Play as long as you want! • Time Attack - Clear all matching tiles as quick as possible! • Challenge - For Advanced players. You have limited time to choose your Tiles. The faster you select the Tiles, the higher will be your score for the move! Win in Challenge mode to unlock more towers. Features: • Large and clear graphics of mahjong tiles! Best for your eyes! • Full undo! • Different backgrounds and themes! • New super SHUFFLE feature when no more moves are available! • Hints: possible moves can be highlighted! You can unlock full version with in-app purchase. This free solitaire game is also known as Mahjong Solitaire, Taipei Mahjongg, Shanghai Mah-Jong, Chinese Mahjong, Mahjong Trails, Mahjong Titans, Kyodai.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Bugfixes

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

1C Wireless LLC

හිමිකම

© 2016 1C Wireless. All Rights Reserved.

නිකුතු දිනය

2014-06-18

ආසන්න වශයෙන් තරම

77.03 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
Nederlands (Nederland)
Русский (Россия)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Mahjong 3 Free වෙබ් අඩවිය
Mahjong 3 Free සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට