නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Mahjong Deluxe is a solitaire game based on the classic Chinese game where you are challenged to eliminate all the tiles from the board. It includes 12 lovely backgrounds and 378 different puzzle layouts along with relaxing background music. Besides the classic Chinese theme, it also has a bonus down on the farm theme and lots of fun animal sounds. You will find hours of fun as you eliminate all the tiles from the board. Mahjong is played with a set of tiles based on Chinese characters and symbols and made for us in China. Find matching pairs of images at the left and right ends of the lines in the various puzzles to remove the tiles from the board. Each puzzle layout randomizes tile orders so you can play the same puzzle many times with it never being the same. The game is played with a set of tiles based on Chinese characters and symbols and made for us in China. Find matching pairs of images at the left and right ends of the lines in the various puzzles to remove the tiles from the board.

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • 378 different puzzle layouts with a different puzzle each time.
  • 8 different backgrounds to choose from.
  • Plus 4 Christmas backgrounds that also play holiday spirit songs in the background when chosen.
  • Bonus barnyard theme with tiles, farm backgrounds, music and fun animal sounds.
  • Great background music and sounds.   Relax and enjoy this beautiful game today!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

EnsenaSoft, S.A. de C.V.

හිමිකම

Copyright 2018 by EnsenaSoft, S.A. de C.V., all right reserved.

වැඩිදියුණුකරු

EnsenaSoft, S.A. de C.V.

නිකුතු දිනය

2012-06-14

ආසන්න වශයෙන් තරම

572.75 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
systemManagement

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
Nederlands (Nederland)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Svenska (Sverige)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)


අතිරේක නියමයන්

Mahjong Deluxe Free රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය
ගනුදෙනු නියමයන්
Mahjong Deluxe Free බලපත්‍ර නියමයන්
While you do not need Internet access when using the app, EnsenaSoft uses the Internet to help provide you with this great experience. EnsenaSoft collects aggregated statistics about our application usage. This application also serves ads from our respected advertising partners. If you do not want ads you may purchase the paid version of this app which does not serve ads. We do not collect any personal information. Read more about our privacy policy here: http://www.ensenasoft.com/privacy.html

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට