නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Embark on a magical journey in this addictive Mahjong Journey® solitaire adventure! Enjoy a new take on Mahjong Shanghai as you help a young girl and her grandfather traverse the globe in search of her lost parents. Make your way by pairing tiles in order to dismantle hundreds of layouts. Collect achievements for special accomplishments while taking advantage of innovative gameplay twists like Shuffle, which allows you to get out of a difficult situation, or Firecracker, a tool for blowing up multiple pairs of tiles. Visit the Forbidden City, Virupaksha Temple, the Taj Mahal and the famous Mount Fuji as you fulfill challenging quests and earn gold stars for completing levels as fast as you can! While this game is absolutely free to play, you have the ability to unlock optional bonuses via in-app purchases from within the game. You may disable in-app purchases in your device settings. ____________________________ Game available in: English, French, Italian, German, Spanish, Spanish (Latin America), Portuguese, Brazilian Portuguese, Swedish, Russian, Korean, Simplified Chinese, Traditional Chinese (Hong Kong), Traditional Chinese (Taiwan), Japanese, Arabic ____________________________ Sign up now for a weekly round-up of the best from G5 Games! www.g5e.com/e-mail ____________________________ G5 Games - World of Adventures™! Collect them all! Search for "g5" in Windows Store! Adventure: ▶ The Paranormal Society: Hidden Adventure ▶ Twin Moons Society: Hidden Mystery ▶ The Secret Society - Hidden Mystery ▶ Homicide Squad: Hidden Crimes ▶ Hidden City: Mystery of Shadows Strategy: ▶ Supermarket Mania Journey ▶ Survivors: the Quest ▶ Virtual City Playground ▶ Stand O’ Food City: Virtual Frenzy HD ▶ Supermarket Management 2 HD ____________________________ VISIT US: www.g5e.com  WATCH US: www.youtube.com/g5enter FIND US: www.facebook.com/g5games FOLLOW US: www.twitter.com/g5games Terms of Service: http://www.g5e.com/termsofservice G5 End User License Supplemental Terms: http://www.g5e.com/G5_End_User_License_Supplemental_Terms

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

TRAVEL THE WORLD AND LEARN – Tap onTaj Mahal, Eiffel Tower, Sahara desert and other landmarks along your journey to find out fascinating details about these amazing sights. SURFING IN FIJI EVENT – Collect Seashells and journey through 25 new levels on the special ocean map to get lovely avatars and improve your totem. Gather all the event collections and be rewarded with a unique Outdoor Activity Statuette, which gives you Frost and Eye boosters every day. INTRIGUING NEW COLLECTIONS – Find all the items for assembling the Mediterranean Islands collections to get rewards and learn interesting facts about the islands. NEW REWARDS – Complete levels on the main map to open the gates and get rewards! FIXES AND IMPROVEMENTS – Your favorite game is only getting better. Check it out! Join the G5 email list and be the first to know about sales, news and game releases! www.g5e.com/e-mail Leave a review and let us know what you think of our latest update. Your feedback helps us provide you with the best experience.

විශේෂාංග

  • Master over 1800 immersive levels (with hundreds more coming in free updates)
  • Match 1806 types of tiles in 43 different tile sets (with more coming in free updates)
  • Earn over 40 desirable achievements and utilize four groundbreaking power-ups
  • Enjoy gorgeous graphics, rich sounds and regular free updates with new levels, tile sets and more

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

G5 Entertainment AB

හිමිකම

© 2014 - 2019 G5 Holdings Limited. Published by G5 Entertainment AB. All Rights Reserved.

නිකුතු දිනය

2017-10-17

ආසන්න වශයෙන් තරම

176.94 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

Deutsch (Deutschland)
English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Español (México)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
Русский (Россия)
Svenska (Sverige)
العربية (المملكة العربية السعودية)
中文(香港特別行政區)
中文(中国)
zh-hant-twමෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට