නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Mahjong Titan is a free mahjong matching game - the best choice of Mahjong on Windows! It’s FREE and EASY to play! Can you solve every Mahjong puzzle? Enjoy over 100 free levels. This premium quality game is your perfect match for playing some relaxing Mahjong. Enjoy this mojang game - free casual solitaire matching game that using mahjong tiles. Simple rules and engaging game play, connect two matching tiles. ==== LEARN MORE ABOUT MAHJONG CLASSIC SOLITAIRE ==== ▶ Mahjong solitaire become one of the most popular free board game all over the world. This free board mahjong matching game is also known as Mah-Jong, Majong and Top Mahjong. ▶ The innovative new version of Mahjong Classic Solitaire with simple rules and addictive gameplay: Match pairs of identical mahjong tiles (connect the same mahjong block), clear all the mahjongs,Win! Make a blast in mahjong classic solitaire! ▶ Mahjong classic solitary game has no time limit. Just take your time and enjoy your mahjong journey and blast it all! Challenge awaits you in this magical mahjong solitaire game. Mahjong Solitaire is one of the most popular board games in the world. The simple rules and relaxing game play means that anyone can enjoy a round of Mahjong Titans. This free board game is also known as Mah Jong, Majong and Top Mahjong. In Mahjong Solitaire Titan you match pairs of identical Mahjongg tiles. Features Mahjong Titan: • Over 100 levels! • High quality tile sets. • Niece backgrounds. • Free to play • Full HD Graphics. =========== A GIFT FOR PUZZLE GAMES LOVER =========== If you love puzzle, strategy, memory, and brain training challenges games like crossword, chess, majong, word search, solitaire and patience, you’ll love Mah-jong! Challenge your brain by strategy and logic with this amazing brain puzzle game! Develop your mind and patience and strategy skills! Download the best free Mahjong matching game in Windows store market now!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Amazing Arcade Games

නිකුතු දිනය

2019-04-26

ආසන්න වශයෙන් තරම

23.91 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට