නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Mansion Matchington - Do you have a crush on decoration and like to play match 3 games? Forget about shooter games! In Royal Garden Tales, challenge yourself with puzzle after puzzle of exciting 3 in line games. Escape from reality and start to match 3 game with our fruity manor! Welcome to Mansion Matchington! At fruit garden, you need to harvest colorful fruits by scape match 3 same flower. Match 3 flower buds of the same colors to make beautiful blossom, and collect the flowerbeds or fruits before you run out of moves! Beat colorful match-3 levels to renovate and decorate rooms in the mansion. Swap 3 or more flower fruits to make the world bloom into spectacular colors. Connect more color bomb to set off a glorious chain-reaction and watch your score grow! Trip a colorful garden in this match 3 game: - There are blueberries, grapes and bananas in the garden. - There are juices in the barrels, and you get the fruit juice in your way. - Adventure in the sweety garden for you is right here. - Come on in—adventures await you from the moment you walk in the door! - Gather every flower and make your way through gorgeous garden levels in this colorful adventure game! The game features: ● Exciting match-3 levels: tons of fun, featuring unique boosters and explosive combinations! ● Boost funny with power-ups ● Addictive gameplay: swap and match, restore and decorate the garden, and be part of a breath-taking adventure all at once! ● Enjoy 100+ designed puzzles Mansion Matchington is a classic match three game filled with colorful fruits and effects! The game has well designed puzzles for you to play in anytime and anywhere! Enjoy this free game on your own or with your friends, by matching colorful fruits! MATCH MATCH MATCH You CAN'T STOP PLAYING. One of the BEST and FREE match 3 games to play offline without wifi or internet! Enter the wonderland, fruit match 3 adventure through game Mansion Matchington ! Get it for FREE and start your adventure with new challenges NOW!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Firecraft Crazy Games Studio

නිකුතු දිනය

2019-09-02

ආසන්න වශයෙන් තරම

25.86 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට