නිදහස්
මෙය Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Report visual bugs directly into your favorite tools, without leaving your website or web app Marker.io (http://marker.io) makes it easy for product teams and digital agencies to collect and report website feedback, without driving developers crazy Top 3 features 👇 🖌Annotate Explain feedback visually Get your internal team and clients to mark up bugs, ideas and feedback directly on your site. It's like drawing with a marker on your screen. ➡️Destinations Centralize feedback into your favorite tools Collect bugs reports and feedback directly into your team's existing issue tracking and project management tools. No more feedback lost in emails, flying screenshots and meeting notes mean you won't need to train and onboard your team to new tools and workflows. Marker.io (http://marker.io) integrates with: ✔ Trello ✔ Jira ✔ GitHub ✔ Asana ✔ GitLab ✔ Bitbucket ✔ Slack 💻Environment data Reproduce bugs faster All new bug reports created via Marker.io automatically include metadata about the webpage as well as information about the reporter’s technical environment (Browser, OS, screen size). It even works with Browserstack for cross-browser testing on virtual devices. 💲Plans Go to https://marker.io to start your 15-day free trial. Plans start at $49 a month.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Marker.io

නිකුතු දිනය

2017-09-19

ආසන්න වශයෙන් තරම

3.22 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සංවර්ධක මෙවලම්

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි බලන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට