නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

The classic game of M.A.S.H. comes to your pocket and is bigger and better than ever! Create and share epic and amazing M.A.S.H. stories that will provide hours of laughter and entertainment. Find out where you are going to live and work, and who you will marry! MASH stands for Mansion, Apartment, Shack, House, and is a classic school pen and paper game, now brought to you in epic digital form. Will the fun ever stop? Probably not, but there is only one way to find out - play MASH Party today! No pencil and paper required, batteries not included.

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Play the classic pen and paper M.A.S.H. game!
  • Find out what your future is!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Ape Apps

හිමිකම

2107-2019 Ape Apps

වැඩිදියුණුකරු

Ape Apps

නිකුතු දිනය

2017-02-16

ආසන්න වශයෙන් තරම

137.31 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

වදන

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ වෙබ්කෑම් එක භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

M.A.S.H. Party වෙබ් අඩවිය
M.A.S.H. Party සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට