නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Welcome to Matchington Gardenscape! Decorate your mansion with a match-3 makeover puzzle game! Download Matchington Mansion for match 3 makeover madness! Welcome to Gardenscape Mansion - Scape Match 3 Game! At fruit garden, you need to harvest colorful fruits by scape match 3 same flower. Swap to match 3 or more fresh fruits green fruit garden to pop. Set out for an impressive fruits blasting journey in world of fruits! Create sweet boosters to achieve highest score and win 3 stars with each puzzle. Match 3 flower buds of the same colors to make beautiful blossom, and collect the flowerbeds or fruits before you run out of moves! Beat colorful match-3 levels to renovate and decorate rooms in the mansion. Swap 3 or more flower fruits to make the world bloom into spectacular colors. Connect more color bomb to set off a glorious chain-reaction and watch your score grow! Trip a colorful garden in this match 3 game: - There are blueberries, grapes and bananas in the garden. - There are juices in the barrels, and you get the fruit juice in your way. - Adventure in the sweety garden for you is right here. - Come on in—adventures await you from the moment you walk in the door! - Gather every flower and make your way through gorgeous garden levels in this colorful adventure game! The game features: ● Exciting match-3 levels: tons of fun, featuring unique boosters and explosive combinations! ● Boost funny with power-ups ● Addictive gameplay: swap and match, restore and decorate the garden, and be part of a breath-taking adventure all at once! ● Enjoy 100+ designed puzzles ● Dozens of in-game characters you can make friends with ● Fun game with simple, casual gameplay that’s easy to learn but challenging to master ● An in-game social networkyou can use to keep tabs on everything ● Build your own fruits garden ● A super addicting gameyou can even play offline! Wait for what? Get it for FREE and start your adventure with new challenges NOW!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Free Hot Games Boy & Girl Games

නිකුතු දිනය

2019-08-22

ආසන්න වශයෙන් තරම

25.98 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට