නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
මෙය Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් වේ
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Just like a real-life mate has your back, Mate Translate Extension for Edge has you covered for all your translation needs. Mate helps you easily and effortlessly translate words, phrases and documents from 103 languages. Mate’s comprehensive dictionary and custom curated phrasebook will help you accelerate your language learning with both page translation and optional human translation. Mate isn’t just for reading and writing but for full language mastery and comprehension. Download your Mate Edge translator today and never feel lost in language again. The Mate Translate Edge Extension allows you to highlight any word or text on a webpage and instantly translate it by pressing the shortcut or double-clicking with your mouse. Using the shortcuts will create a small unobtrusive pop-up screen with your direct translation highlighted right there in front of you. No need to click to a new screen or browser window. Mate’s translation with a click feature ensures you never need to leave the page you’re on or interrupt your work flow. Mate saves you time and keeps you on track. Mate has an incredibly comprehensive instant translation database of 103 languages. No matter what language you need help with, Mate has your back. Mate provides phonetic transcription of any translated word in any language into the international phonetic alphabet. That means you can enter a Chinese character and Mate will tell you how to pronounce it and even transcript it phonetically. Mate doesn’t just help you read in your target language, it teaches you how to speak and understand it. Download today and view our expansive 103 language list. Mate stores all your translations offline so that you can reference them whenever you want. You can install Mate on a variety of devices and Mate will synchronize between all of them. Mate allows you to instantly translate a phrase on your Mac and then you can access it on another desktop or mobile device. Never lose a translation again, even between devices! Mate’s Phrasebook functionality allows you to curate personal phrasebooks that you can access quickly and easily on any device. Language learners love using phrasebook to create custom lists for classes or common situations they find themselves in. Instead of creating bulky flashcards just create a Mate Phrasebook word list and study on any device no matter where you are. Phrasebook is also perfect for travelers. Never forget how to say or pronounce, "where is the bathroom?" or "what’s your number?" in any language ever again. Your Phrasebook synchronizes across all your Mate devices, and can be curated offline too.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Twopeople Software e.U.

හිමිකම

(c) 2019 Twopeople Software e.U.

වැඩිදියුණුකරු

Twopeople Software

නිකුතු දිනය

2017-06-12

ආසන්න වශයෙන් තරම

11.32 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ඵලදායිතාව

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි බලන්න.
ඔබ පිවිසෙන අඩවි මත ඔබගේ තොරතුරු කියවා වෙනස් කරන්න.
ඔබගේ උපාංගය මත පුද්ගලික පිරික්සුම් දත්ත ගබඩා කරන්න.
වෙබ් අඩවි වෙතින් ඔබ යවන සහ ලබන සැම දෙයක්ම කියවීම සහ වෙනස් කිරීම කරන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Русский (Россия)
Deutsch (Deutschland)
Français (France)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Italiano (Italia)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට