නිදහස්
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Play for free a dozen of board and card Games Online. Use your device to play online with players of the USA and all around the world. Card Games • Spades Online • Hearts Online • Canasta - Burraco • Brazilian Canasta • Canasta STBL • Italian Burraco • Brasilian Truco • Cacheta • Pife • Sueca - Bisca e Briscola • Mau mau - crazy 8 • Poker Texas Holdem • Poker 5 cards draw Board Games • Checkers Online • Chess Online • Dominoes • Mills

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Release of MegaJogos Cards and Board Games

විශේෂාංග

  • card games
  • board games
  • play online and offline
  • meet and play with friends
  • daily tournaments with exclusive trophies
  • rankings - daily, weekly, monthly, annualy
  • different levels of players

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Megajogos

නිකුතු දිනය

2017-09-23

ආසන්න වශයෙන් තරම

50.39 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

MegaJogos වෙබ් අඩවිය
MegaJogos සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට