වර්තමානයේ Megapolis ලබා ගත නොහැකිය.
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Ladies and gentlemen, Welcome to Megapolis - a long standing city building strategy game. Megapolis is not only a true economic game based on the rules of the market, but also a perfect chance to build the metropolis of your dreams. You'll never be bored in this game, Megapolis has a lot of opportunities to grow: build a perfect urban infrastruсture, advance science by forming a research center, expand the mining industry for natural resources or become a true oil tycoon. You can play however you want. LINE UP REALISTIC BUILDINGS AND MONUMENTS Ever wanted to combine Stonehenge, Eiffel Tower and Statue of liberty all in the same town? Now it's possible! Megapolis gives you an opportunity to build a huge number of famous buildings and monuments which look exactly the same their real-life counterparts. Build houses, skyscrapers, parks and choose the monuments you'd like to add to your city to enjoy the view. Place buildings strategically to keep the taxes flowing and your city growing. There’s always something new and different to make your town unique. BUILD PERFECT URBAN INFRASTRUCTURE Megapolis is constantly growing! Create one of the busiest transport hubs ever and provide your citizens with all the blessings of civilization . Construct infrastructure such as a Ring Road for vehicular traffic, an extensive underground network, railway stations for cargo and passenger trains, airports with fleets of airplanes to send flights all over the world, and much more! DEVELOP AN INDUSTRIAL COMPLEX Form your own manufacturing system strategy. Develop deposits, collect and process resources, build factories, extract and refine oil, and more. Build up a military base, develop new weapons and enter the arms race. Choose your path and become a true industrial tycoon. ADVANCE SCIENCE Mayor! To progress faster and conquer the space, your town definitely needs a research center. Discover new materials, advance science and build a true spaceport to fire the rockets into space. Don't forget to invest in high-tech equipment such as survey boats, atmospheric sounders, deep-submergence research vehicles and much more! WIN STATE CONTESTS Cooperate with other Mayors and compete in real-time state contests. Once the weekly contest is on, earn as many points as you can to get rewards and climb the ranks to advance through Leagues. Compete in seasonal contests to get even more valuable rewards. Become a top State and get a unique state emblem and rewards that can upgrade and beautify your city. MAIN FEATURES: - Realistic buildings and monuments - State contests - Develop your own state and join state contests - Amazing opportunities for infrastructure upgrades: railway, airport, ring road, underground, ships etc. - Industrial complex - collect and process resources - Military base - develop new weapons and enter the arms race - Research center - advance science to progress faster Is your Megapolis going to be your personal source of pride? It doesn’t matter what type of player you are or what your age is. Every decision is yours as your city grows into Megapolis. Nothing will be in your way once you start planning a strategy to progress. Make smart choices to keep your citizens happy and your skyline growing. It’s all there for you to enjoy! Become the most creative tycoon the world has ever seen and the best builder, too! Build, expand, plan your strategy - the decision is in your hands!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Wonderful news! New contests are coming in Megapolis. Be the leader of a science race! Produce research vehicles, send them on expeditions, complete scientific missions and earn points. Patient researchers will get great prizes. On top of that, we’ve made a range of improvements to make the game more fun to play! Hurry to the game and find out for yourself.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Social Quantum Ireland

නිකුතු දිනය

2015-04-20

ආසන්න වශයෙන් තරම

131.11 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Русский (Россия)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Italiano (Italia)
Deutsch (Deutschland)
Português (Brasil)
Français (France)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Türkçe (Türkiye)
中文(中国)
中文(台灣)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Megapolis වෙබ් අඩවිය
Megapolis සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට