නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Related

විස්තරය

Men Hair Mustache Style has an amazing collection of hair style, mustache and beard, sunglass, tattoo & stickers. It is a men beauty app. All types of stickers are available in this app. Apply lot of image effects , mustache and beard styles and hair styles . Add stickers Men Hair Mustache Style Beard app has 500+stickers. Add face stickers & photo stickers from the sticker collections. Select any sticker drag it to right position, zoom in or zoom out, rotate it, flip it and set it at the suitable position on the photo. Add Text on Photo Men Hair Mustache Style Beard app has text on photo option. Add quote or text as per your choice on the photo. This option helps you to convey your message with picture to others. Apply color effects Apply color effects to beautify the photo using this Boys Photo Editor app. Flip option Men Hair Mustache Style Beard app has flip option. Apply flip option to your main photo and stickers. Sometimes the real picture pose may not be attractive. Change it with the help of Flip option. Download this top hairstyle changer app for free and hair styler app for men, or man hair and mustache app, and try out some stunning hairstyles and beard styles makeovers.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Moon Light

හිමිකම

Moon Light@2019-2020

වැඩිදියුණුකරු

Moon Light

නිකුතු දිනය

2019-02-26

ආසන්න වශයෙන් තරම

64.24 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ වෙබ්කෑම් එක භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ පින්තූර පුස්තකාලය භාවිත කරන්න
බාහිර ගබඩා ඉඩ උපාංගයක් මත ගබඩා කළ දත්ත භාවිත කරන්න
ඔබගේ වීඩියෝ පුස්තකාලය භාවිත කරන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Men Hair Mustache Style සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට