නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Related

විස්තරය

Mental Canvas Draw re-imagines drawing for the digital age by augmenting it with spatial strokes, 3D navigation, and free-form animations — all drawn with the ease of pencil and paper. People use Mental Canvas Draw every day to explore ideas, communicate concepts, design products and tell stories. Free promotional version of Mental Canvas Draw Hardware Recommendations: • Pen and multitouch are required • Optimized for the latest pen-capable 2-in-1 tablet/laptops, such as the Surface lineup, Dell XPS 2-in-1, HP Spectre x360 or Lenovo Yoga 9i • Compatible with the Surface Dial but it is not required • Graphics tablets without displays (such as the Wacom Intuos) are not recommended

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Mental Canvas

හිමිකම

Copyright © 2016-21 Mental Canvas, Inc. All Rights Reserved

නිකුතු දිනය

2016-12-05

ආසන්න වශයෙන් තරම

17.95 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

දැනටමත් යුගලනය කර ඇති Bluetooth උපාංග සමග සන්නිවේදනය කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඒවා සහ ඒවායේ කවුළු වසා දමන්න, සහ ඒවායේ යෙදුම් වසා දැමීම පමා කරන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට