නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The ocean conceals many mysteries , secrets and legends. The princess of the marine world is Little Mermaid. She spends her days collecting shells, swiming races with pirate ships, playing with sea stars, fish and dolphins. But now all sea inhabitants are in danger: piles of garbage have been dumped into the ocean. Help Little Mermaid to clear the marine world from rubbish, avoid dangerous sharks and jellyfish, not to get in the net of pirates and solve puzzles of the ocean! Collect seashells, match animals, release little fish from aquariums and cans, burst bubbles, look for treasure and then get an award from the Mermaid Princess! You are sure to like this Little Mermaid game: - Favorite genre "match 3" - You won’t get bored! 24 sea locations and over 1200 levels. - Cute little animal friends: fish, jellyfish, octopuses and many others. - Various boosters and daily bonuses will improve your skills. - You can play without internet connection! - NO ADS.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Join our facebook fanpage to be the first to know about updates: https://www.facebook.com/mermaidgame

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

EVA Mobile

වැඩිදියුණුකරු

EVA Mobile

නිකුතු දිනය

2018-02-06

ආසන්න වශයෙන් තරම

65.85 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
中文(中国)
Русский (Россия)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Mermaid: fish rescue සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට