නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

BINGO! Dust off your daubers. Microsoft Bingo is here! With a free-to-play, travel-themed take on a classic game, Bingo just got a whole lot better. See the world: Travel the globe as you play your way through a variety of exotic locales and extraordinary settings. From Parisian cafés to the silvery waves of the Great Barrier Reef, Microsoft Bingo lets you see the sights as you fill your card. Earn Flight Points to level up and unlock exciting new locations to visit. Play in each location to collect an array of souvenirs, earning you special awards as you complete your souvenir collections. Join the community: Place bets on specific numbers on the Power Card prior to matches. Match your daubs to your Power Card picks during a round to get a Power Bingo! With each Power Bingo awarded, the community comes one step closer to its weekly goal. Help your fellow players hit the weekly goal and a special reward is yours for the taking! Earn Prizes: With every feat you accomplish in Microsoft Bingo, from calling a Bingo to making a winning bet on a Power Card, you'll earn special prizes in the form of Luggage. Each piece of Luggage holds a surprise just waiting to be unlocked, provided you have a key…

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Chat and play with fellow Microsoft Bingo fans from around the world!
  • Enhance your game with special power-ups that double your rewards, highlight drawn numbers, and more!
  • Travel the globe to visit ten different exotic locations!
  • Play as a Guest, or sign in with your Xbox account to access special features!
  • Win big with Powerball bets!
  • Take part in weekly Community Challenges!
  • Win Luggage by performing feats, and unlock them for surprise rewards!
  • Earn special rewards by collecting souvenirs from the four corners of the Earth!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Xbox Game Studios

හිමිකම

2015 Microsoft Corporation

නිකුතු දිනය

2013-12-23

ආසන්න වශයෙන් තරම

105.7 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
Português (Brasil)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Microsoft Bingo වෙබ් අඩවිය
Microsoft Bingo සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට