නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Explore underground labyrinths in search of untold fortune in Microsoft Treasure Hunt! Classic Puzzle Gaming with Exciting New Features Microsoft Treasure Hunt builds on Microsoft Minesweeper for Windows Adventure mode experience. Mark suspicious terrain and plan your moves carefully to uncover tools, weapons, and even hidden bonus levels filled with loot. Using the gold you collect, purchase supplies, and permanent upgrades for your journey deep underground. Exhilarating Adventure Intrepid treasure hunters will amass astonishing riches, but watch out! It will take all your wits to navigate the twists, turns, and traps that stand in your way! The expedition will take you deep down toward the center of the earth. How far will you go? Xbox Live Integration Sign in with your Microsoft account to earn achievements, compete with your friends on the leaderboards, and track your personal gameplay statistics. If you sign in with a Microsoft account, your progress is stored in the cloud so you can play the game on any device without missing a beat!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Enjoy the game!

විශේෂාංග

  • Blends traditional Minesweeper puzzle solving with an exhilarating underground adventure
  • NEW FEATURE – Find hidden bonus levels loaded with treasure
  • NEW FEATURE – Stop at the Greedy Mummy Shop to purchase supplies and permanent upgrades
  • Pick up and play anywhere – games are saved in the cloud
  • Touch screen controls provide a modern, fun way to play
  • Connect with your Xbox account to earn achievements and track stats
  • Compete with your friends on the leaderboards
  • Includes Xbox Live. Earn Achievements, share game clips, and challenge your friends online.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Xbox Game Studios

හිමිකම

© 2014 Microsoft Corporation

නිකුතු දිනය

2014-04-24

ආසන්න වශයෙන් තරම

66.46 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
Português (Portugal)
Português (Brasil)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Microsoft Treasure Hunt සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට