නිදහස්
මෙය Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Easily navigate back or forward or switch between tabs by clicking on an infinitely wide button. Using the usability concept known as Fitt's Law, this extension adds an infinitely wide button to your browser that you can quickly and easily click. Move your mouse pointer to the left edge of the screen to begin. The pointer icon will change. Then you can: * Left click to navigate back in the browser history * Right click to navigate forward * Middle-click to close the current tab * Rotate the mouse wheel to cycle through your open tabs For optimal usability, please make sure your window in maximized. The left edge of your browser window becomes an infinitely wide, multi-purpose button. It is infinitely wide because your mouse can continue to travel left, while the pointer will remain stuck to the edge of the screen. The trick is to fling your wrist to the left. No accuracy or coordination is needed here. You could even do this blind-folded.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Terry Yuen

නිකුතු දිනය

2017-08-02

ආසන්න වශයෙන් තරම

60 KB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ඵලදායිතාව

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි බලන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට