නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Who Wants to Be a Millionaire? Millionaire Quiz 2019 is a very interesting and popular game now. The game is based on the popular TV show "Who wants to be a millionaire". If you need help, you can use the famous Millionaire lifelines: Phone-A-Friend, 50:50, Ask The Audience and Second Chance! With Millionaire Quiz you will The Love of Money - Fun and Addicting! Make It Rain money! Prove your friends that you are the winner and become rich millionaire or billionare ! FEAUTURES Millionaire quiz: - Advanced rating system - In game help options - TONS! of question - Fast support - Offline mode Have fun challenging your friends and enemies in the hottest trivia crack game! Game is available offline. It's FREE!!! Compete with your friends! Who wants to be a millionaire and win million - should play this game! It is the best quiz game available so far. Do you want to be a millionaire?! Enjoy the "Millionaire Quiz Free Game Online". Good luck!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Tiny Hot Real Games: Craft, Sport, RPG

නිකුතු දිනය

2019-05-15

ආසන්න වශයෙන් තරම

21.98 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට