නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The most popular game of general knowledge is now available for Windows Phone. Download the game, have fun, learn and show what you got! Here is a brief introduction: - The player must answer 15 questions correctly - You can use four lifelines - At the end you will win 1 MILLION dollars (virtual) - If you fail you will lose everything or gain the corresponding to the level you are - It has several personal achievements to reach - Finally, the online ranking to show what you got! - Good luck! A game to have fun and learn with the whole family.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

WalkMe Mobile Solutions

වැඩිදියුණුකරු

WalkMe Mobile Solutions

නිකුතු දිනය

2014-04-28

ආසන්න වශයෙන් තරම

42.5 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Ελληνικά (Ελλάδα)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Română (România)
Русский (Россия)
English (United Kingdom)
Português (Portugal)
Español (México)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Millionaire Quiz වෙබ් අඩවිය
Millionaire Quiz සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට