වර්තමානයේ Minecraft Dungeons Hero Pass Upgrade - Windows 10 ලබා ගත නොහැකිය.

විස්තරය

The Hero Pass includes the Jungle Awakens DLC, Creeping Winter DLC, a Hero Cape, two player skins, and a chicken pet.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Xbox Game Studios

වැඩිදියුණුකරු

Mojang Studios / Double Eleven Limited

නිකුතු දිනය

2020-05-26

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Minecraft Dungeons Hero Pass Upgrade - Windows 10 සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට