මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

වෙනම විකුණනු නොලැබේ
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Minecraft for Windows 10 Create anything you can imagine. Explore randomly generated worlds. Survive dangerous mobs at night. If you previously purchased Minecraft, login with your Microsoft Account to re-install. Try the game for free before you choose what Collection is best for you. The Village & Pillage Update is here! Create new communities. Survive new threats. Explore all-new villages! Explore infinite worlds and build everything from the simplest of homes to the grandest of castles. Play in creative mode with unlimited resources or mine deep into the world in survival mode, crafting weapons and armor to fend off dangerous mobs. Create, explore and survive alone or with friends on mobile devices, Switch, Xbox One and Windows 10. Minecraft on Windows 10 also runs on Windows Mixed Reality and Oculus Rift devices, and supports all the Minecraft features you know and love. EXPAND YOUR GAME: Marketplace - Discover the latest community creations in the marketplace! Get unique maps, skins, and texture packs from your favorite creators. Slash commands - Tweak how the game plays: you can give items away, summon mobs, change the time of day, and more. Add-Ons - Customize your experience even further with free Add-Ons! If you're more tech-inclined, you can modify data-driven behaviors in the game to create new resource packs. MULTIPLAYER Realms - Play with up to 10 friends cross-platform, anytime, anywhere on Realms, your own private server that we host for you. Try a free 30-day trial in-app. Multiplayer - Play with up to 7 players with a free Xbox Live account online. Servers - Join free massive multiplayer servers and play with thousands of others! Discover gigantic community-run worlds, compete in unique mini-games and socialize in lobbies full of new friends. Looking for Minecraft: Java Edition? Visit www.minecraft.net. SUPPORT: https:///www.minecraft.net/help LEARN MORE: https:///www.minecraft.net/ NOTE: Worlds/saves from the Java PC/Mac version of Minecraft are not compatible with the Minecraft on Windows 10! Free trial on Windows 10 includes 90 minutes of gameplay. 145.9 MB download.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

What's new in 1.12.1: Various bug fixes. What's new in version 1.11? Revamped villages! Discover new villages across different biomes, with job sites, buildings, designs, and construction opportunities. Earn the villagers’ trust and explore a refined trading system, with brand new ways to exchange items! Terrible new threats! Pillager Outposts are emerging all around the Overworld, preparing their attack. Are you ready to fight back? New mobs! Also Ravagers charge into Minecraft! Defend the village! When the bell begins to ring, Illagers and Pillagers are about to attack.

විශේෂාංග

  • This game includes multiplayer features with online interactions that are not subject to Xbox Live parental settings. These features may include the following interactions with other players online:
  • Play cooperatively or head-to-head.
  • Send and receive in-game text messages.
  • Includes Xbox Live. Earn Achievements, share game clips, and challenge your friends online.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Microsoft Studios

හිමිකම

© 2015 Microsoft Corporation and Mojang

වැඩිදියුණුකරු

Mojang/Microsoft Studios

නිකුතු දිනය

2015-07-14

ආසන්න වශයෙන් තරම

276.01 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම

නිදහස්

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

Български (България)
Čeština (Česká Republika)
Dansk (Danmark)
Deutsch (Deutschland)
Ελληνικά (Ελλάδα)
English (United Kingdom)
English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Español (México)
Suomi (Suomi)
Français (Canada)
Français (France)
Magyar (Magyarország)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Norsk Bokmål (Norge)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
Русский (Россия)
Slovenčina (Slovensko)
Svenska (Sverige)
Türkçe (Türkiye)
Українська (Україна)
中文(中国)
中文(台灣)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට