නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Mini Golf Club is a realistic 3D mini golf simulator with fun gameplay and hundreds of challenging levels. REAL GOLFING EXPERIENCE Combining beautiful graphics, realistic physics and easy-to-use controls, Mini Golf Club is challenging yet fun sport game for all ages. Your goal is to hit the ball into a series of holes on a course using as few strokes as possible. UNIQUE GAMEMODES ● Tournament: Play a large collection of pre-made and user-made courses with 9 holes each. The fewer strikes you have at the end of the course the better. ● Practice: Practice each level individually to improve your shooting and aiming skills. Completing the levels are easy but mastering them takes time. ● Versus: Play turn-based matches for up to 4 players locally on the same device. Challenge your friends and family. ● Splitscreen: Play on the same device with up to 4 players by dividing the available screen space. ● Online multiplayer: Play against your friends in real-time globally. GROWING COLLECTION OF COURSES ● The game features 300+ interactive holes with dynamic parts and moving obstacles. ● Levels contain a huge variety of ramps, turns, tunnels, slopes, jumps, sand traps, special boosters and portals. ● Boosters like wind zones or jump areas physically accurately interact with your ball. ● Mini Golf Club has high replayability thanks to the advanced physics engine. ● You can play the same level multiple times and you get a different gameplay experience each time. CREATE AMAZING NEW HOLES IN THE EDITOR ● The game contains an easy-to-use course editor where you can create your own holes from basic building blocks. ● Save your cool creations to play or improve them later. ● Send us your best levels for a chance to be included officially in the player-made course collection. SAVE AND REPLAY YOUR BEST MOMENTS ● Have you ever performed a funny or lucky shot you wanted to show to your friends but they weren't around? ● The replay system allows you to record your gameplay locally and replay it later. ● Just finish the actual level and save your game session on the scoreboard. Supports touch, keyboard, mouse and controller inputs. Mini Golf Club is free to play, though some in-game items can also be purchased for real money. Follow us to get news and updates: Website: http://www.obumogames.com Facebook: https://www.facebook.com/obumogames Twitter: https://twitter.com/ObumoGames Youtube: https://www.youtube.com/obumogames

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

v3.12.0 - Level Editor - 1 new course v3.11.0 - 1 new course - Minor fixes v3.10.0 - Online multiplayer game mode - 1 new course v3.9.0 - 1 new course - Level fixes v3.8.0 - 1 new course - Ball trails - Ball patterns - Changelog menu v3.7.0 - 6 new courses v3.6.0 - 3 new courses - Support for Korean and Chinese (Traditional) languages v3.5.0 - Ball customization and cosmetics - Minor bug fixes v3.4.0 - Level balance and fixes v3.3.0 - In-game localization - UI improvements v3.2.0 - Gameplay improvements - Performance optimizations v3.1.0 - Level and physics bug fixes - Improved controls v3.0.0 - Full redesign for Windows 10 - Split-screen game mode - Improved user interface - Extended settings menu - Better graphics on high-end devices - Keybindings and improved controller support

විශේෂාංග

  • Hundreds of unique and tricky holes
  • Special boosters and moving obstacles
  • Realistic physics based gameplay
  • Visually stunning graphics
  • Lifelike sound effects
  • Turn-based matches for up to 4 players
  • Ball customization
  • Easy-to-use Level Editor
  • Online multiplayer

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Zoltán Gubics

හිමිකම

Copyright © 2013-2020, Obumo Games

වැඩිදියුණුකරු

Obumo Games

නිකුතු දිනය

2014-12-17

ආසන්න වශයෙන් තරම

261.78 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සාම්ප්‍රදායික

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
العربية (المملكة العربية السعودية)
বাংলা (বাংলাদেশ)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
हिंदी (भारत)
Magyar (Magyarország)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
ไทย (ไทย)
Türkçe (Türkiye)
Tiếng Việt (Việt Nam)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Mini Golf Club වෙබ් අඩවිය
Mini Golf Club සහාය

අතිරේක නියමයන්

Mini Golf Club රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය
ගනුදෙනු නියමයන්
Mini Golf Club බලපත්‍ර නියමයන්
This app is supported by ads from Microsoft Advertising. Learn more about Microsoft’s privacy practices and your choices. Learn more link: https://choice.microsoft.com/AdvertisementChoice/

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට