නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

> “It plays as good as it looks.” – IGN > “Amps everything up to the next level.” – 148Apps > “Sharp controls, impressive graphics.” – Pocket Gamer Step onto the battlefield with the game that raised the bar for first-person shooters. Create a squad, add your friends and test your skills in dynamic multiplayer warfare against online rivals from around the world! Prefer to work alone? Then step into the thrilling solo campaign as you shoot your way through one dire situation after another to save a world on the brink of anarchy and expose a lunatic’s apocalyptic plans. CHOOSE YOUR FAVORITE CLASS > 9 customizable classes that you can level up across single- and multiplayer > Find the playstyle that suits you: Assault, Heavy, Recon, Sniper, Support, Bounty Hunter, Sapper, X1-Morph or Kommander > Activate class-specific skills by earning and spending Skill Points > Choose from a large range of armors, each with its own set of abilities and perks, designed to boost both your performance as well as your appearance HIGH-POWERED MULTIPLAYER > Watch players in battle with the new Spectator mode > Epic team clashes in Squad vs. Squad matches > Talk to other players in Global and Squad Chat > Individual and Squad leaderboards > Win cool rewards in the limited-time events UNIFIED GAME PROGRESSION > Accumulate XP and level up by playing both single-player missions and multiplayer matches > Unlock higher-tier weapons by mastering lower-tier ones > Customize the perfect weapon using a host of attachments and jump straight into the action INTENSE SOLO CAMPAIGN > Fast-paced story missions with various challenges taking you from Tokyo to Venice > Play the new Spec-Ops missions for a real FPS adrenaline rush > Flawless graphics, music and voice performances perfectly adapted for a shooter game HIGHLY CUSTOMIZABLE CONTROLS > Customize your key bindings to easily overcome your opponents •IMPORTANT• Modern Combat 5 requires an Internet connection and a touch input device. _____________________________________________ Visit our official site at http://www.gameloft.com Follow us on Twitter at http://glft.co/GameloftonTwitter or like us on Facebook at http://facebook.com/Gameloft to get more info about all our upcoming titles. Check out our videos and game trailers on http://www.youtube.com/Gameloft Discover our blog at http://glft.co/Gameloft_Official_Blog for the inside scoop on everything Gameloft. _____________________________________________ This app allows you to purchase virtual items within the app and may contain third party advertisements that may redirect you to a third party site. Terms of Use: http://www.gameloft.com/conditions/ Privacy Policy: http://www.gameloft.com/privacy-notice/ End-User License Agreement: http://www.gameloft.com/eula/?lang=en

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

For a complete list of changes, check out our Modern Combat 5 Facebook page. • NEW ARMOR – THE PLAGUE DOCTOR: An omen on the battlefield. Good or bad only depends on what one decides to do about it. • IMPROVED NEWSFEED: Find all the latest news and info on Events, eSports or MC5 Creators. • SPECTATOR MODE FOR BATTLE ROYALE: Only available through custom matches. Talk to you on the battlefield!

විශේෂාංග

 • > 9 customisable classes that you can level up across single- and multiplayer
 • > Activate class-specific skills by earning and spending Skill Points
 • > Epic team clashes in Squad vs. Squad matches
 • > Talk to other players in Global and Squad Chat
 • > Individual and Squad leaderboards
 • > Win cool rewards in the limited-time events
 • > Accumulate XP and level up by playing both single-player missions and multiplayer matches
 • > Unlock higher-tier weapons by mastering lower-tier ones
 • > Customize the perfect weapon using a host of attachments
 • > Fast-paced story missions with various challenges taking you from Tokyo to Venice
 • > Play the new Spec-Ops missions for a real adrenaline rush
 • > Flawless graphics, music and voice performances with seamlessly integrated cutscenes
 • > Intuitive, highly customizable controls so you can play just the way you want

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Gameloft.

හිමිකම

© 2014 Gameloft. All Rights Reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries.

නිකුතු දිනය

2014-07-21

ආසන්න වශයෙන් තරම

1.61 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 16 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ මයික්‍රොපෝනය භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Français (France)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Italiano (Italia)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)
ไทย (ไทย)
Indonesia (Indonesia)
العربية (المملكة العربية السعودية)
中文(中国)
中文(台灣)
日本語 (日本)
中文(香港特別行政區)


අතිරේක නියමයන්

Modern Combat 5: eSports FPS රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය
ගනුදෙනු නියමයන්
Modern Combat 5: eSports FPS බලපත්‍ර නියමයන්
© 2014 Gameloft. All Rights Reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries.

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට