නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Kill before you killed Snipe your Sniper and take a perfect shot and prove yourself a best contract killer of the Assassin world. As a sniper, the maximum essential issue is to loosen up, open the 8 instances scope, purpose and pull the trigger. One shot one kill. Find the exceptional region, in a hidden location, open fireplace when the enemy isn't always paying interest, then shoot. Leave quietly, that is the mission of a sniper. Pay attention to shielding your self, the evil forces have additionally hired a set of snipers. They are hiding in the dark and ambushing you - the patron saint of the town. Be prepared to combat with them and continue to exist to preserve justice and equity.

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

විශේෂාංග

  • Ultra realistic 3D graphics and cool animations- Addicting FPS gameplay- Easy and intuitive controls- real shooting and sniper effects- Breathtaking 3D graphics and intuitive easy controls

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Jaingo Games

වැඩිදියුණුකරු

loyaldevelopers@outlook.com

නිකුතු දිනය

2019-06-14

ආසන්න වශයෙන් තරම

149.35 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 18 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට