නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Play MONOPOLY Bingo games FREE with the award-winning bingo app! Combine classic MONOPOLY rules with bingo boards and VOILA! You get MONOPOLY Bingo! In our free online bingo game, you can play with MULTIPLE bingo cards – more than any other bingo game out there! Enter live bingo halls as you advance through the MONOPOLY game board. Land on your favorite classic MONOPOLY properties, wait for the bingo balls with your numbers and BINGO! You win! Soon your MONOPOLY money will grow and you can start building houses and hotels – just like the classic MONOPOLY game you know and ❤! Wheel and deal your way to the fortune and play the classic game of Business World! It is one of the best known board games of all-time. The classic fast-trading property game features tokens from the 1930s all the way to the 2000s, with a beautiful game board and cards, the game takes you back to when it all began, but you still have to build your houses and hotels and see if you can bankrupt everyone else. The jet-set gameplay will be epic as you race around the world to visit the world’s most exciting places and buy locations. MONOPOLY Bingo aka Business World is also known popularly called Monopoly and Finance Business Game! The best looking, smoothest Bingo experience available on your Windows device.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Azur Interactive Free Epic Games Ltd.

නිකුතු දිනය

2019-09-09

ආසන්න වශයෙන් තරම

87.01 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට