නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Moto Rider GO: Highway Traffic brings to you one of the most compelling and satisfying traffic dodging experience in the world! Features: - Choose from the fastest high-performance motorcycles! - Enjoy extreme 3D visuals! - Prove your skills in hardcore challenges! - Upgrade your speed, breaking level and add extra lives! - Select your favorite motorbike category: chopper, cross or superbike! - Make near traffic misses discovering 4 unique locations: Suburbs, Desert, Snow and Night City - Explore 4 unique locations in 4 different modes! - Ride your motorcycle on a highway, interstate, or the autobahn! - Dominate online leaderboards! - Unlock 23 achievements! - Discover plenty of bike tuning options! ENDLESS GAMEPLAY Head out and race as fast as you can to become the best new moto rider in the world! Race the traffic and complete the challenges to get real among the competition. Jump on your racing bike and ride in the endless busy roads and highways! Make near traffic misses discovering 4 unique locations: Suburbs, Desert, Snow and Night City in 4 different modes! Ride your motorcycle on a highway, interstate, or the autobahn. Never forget that riding a motorcycle can be fun, but it can also be dangerous! Roads and highways are full of speeding cars – they can bother you! SELECTION OF HIGH-PERFORMANCE MOTORBIKES Have you ever wanted to ride a motorcycle in real life? Great! It's about time to test your skills and decide on the motorcycle category you would choose – extremely fast superbike, epic chopper motorcycles or modified high-performance versions of off-road motorcycles! Every bike has its own individual extras: total lives, near miss bonus, high-speed bonus or wrong way bonus. A TON OF TUNING AND CUSTOMIZATION OPTIONS Go to the garage and select one of the high-performance motorbikes. Tune your vehicle and customize its appearance. Choose your favorite body color and slap on some well-designed decals! Give your rides your own style. Increase your motorbike's speed, breaking level and add extra lives – these will all have a definite impact on your bike's performance. CLIMB TO THE TOP OF THE LEADERBOARDS Take part in a selection of hardcore challenges and become the fastest moto rider on the streets. Millions of other players will compete for the top rank. Join them and work your way up the weekly leaderboards rankings. Race the traffic and complete the challenges to get real among the competition. Nobody said that traffic driving would be easy - but the prize is well worth it. RICH ROAD ENVIRONMENTS GO Moto Rider: Highway Traffic is setting the new standard within traffic racing genre. Enjoy extremely impressive graphics and experience high-octane racing! Discover well-designed and full animated dash and speedometer! It will be fun and compelling, we guarantee! Discover our other games: http://t-bull.com/#games Like us on Facebook: https://facebook.com/tbullgames Follow us on Twitter: https://twitter.com/tbullgames

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Prove your driving skills with the latest update that includes stability improvements! Discover well-designed and full animated dash and speedometer! It will be fun and compelling, we guarantee!

විශේෂාංග

 • - Choose from the fastest high-performance motorcycles!
 • - Enjoy extreme 3D visuals!
 • - Prove your skills in hardcore challenges!
 • - Upgrade your speed, breaking level and add extra lives!
 • - Select your favorite motorbike category: chopper, cross or superbike!
 • - Make near traffic misses discovering 4 unique locations: Suburbs, Desert, Snow and Night City
 • - Explore 4 unique locations in 4 different modes!
 • - Ride your motorcycle on a highway, interstate, or the autobahn!
 • - Dominate online leaderboards!
 • - Unlock 23 achievements!
 • - Discover plenty of bike tuning options!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

T-Bull

හිමිකම

T-Bull S.A. 2016

වැඩිදියුණුකරු

T-Bull S.A.

නිකුතු දිනය

2017-07-19

ආසන්න වශයෙන් තරම

200.59 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට