නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Turn the key, kick the starter and push the limits of your motocross racing skill. Stand your trial in this crazy offroad adventure! Can you beat all the tracks? ► THE BEST PHYSICS Enjoy the fast-paced gameplay and the smooth physics simulation. You will be amazed by the responsiveness of the controls. Find out why dirt bike racing fans love Motocross Bike Racing. ► COLORFUL GRAPHICS Race these gorgeous tracks which are full of surprises. Collect stars and unlock awesome bikes. Be the quickest rider in this intense quest for glory. Only the best can get all stars and unlock the fastest bike. ► BACK TO THE FUTURE You have had bad luck and need a second chance? Don't worry, I have got you covered. Go back in TIME and try again! ► COMPETITIVE GHOSTS This race is not just about reaching the finish line. Your goal to get the fastest time! Try your best to beat the clock and see how you compare to your friends. Fight your own ghost, almost like in a drag car racing game. You will not stop until your battery dies :) ► NITRO BOOST Accelerate your bike to ridiculous speeds with the nitro booster. Refill it by performing stunts like frontflips, backflips, wheelies, ... . ► SECRET SURPRISES Motocross Bike Racing has been built to surprise: * Set the trees on fire with your nitro boost – here can do that :) * Crash through the chain bridge you just went over – you will do it. * Skip a big part of a level by finding a hidden cave – that happens here. * Run away from a giant boulder just like Indiana Jones did – I've got your covered! ► DOZENS OF TRACKS Motocross Bike Racing has enough tracks to keep you busy for months. Beat the hardest levels and get fast enough to unlock even more. Don't miss the free updates with lots of NEW CONTENT. ► NO INTERNET REQUIRED Play it anywhere, anytime! Motocross Bike Racing does NOT require an internet connection. You can race your ghosts in the subway, on the plane, in the car, on the road or even on the toilet! Don´t miss a chance to improve your bike handling skill. ► FAMILY FRIENDLY (NO IN-APP PURCHASES) This game contains NO VIOLENCE at all. It's safe to enjoy with your younger friends or kids. There are also no in-app purchases :) Have fun with MOTOCROSS BIKE RACING!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

FIxed some minor things (graphics). Please let me know in the comments if you find any errors. Thank you for playing.

විශේෂාංග

  • Smooth dirtbike physics
  • Colorful motocross bikes and environment graphics.
  • Competitive online challenges and highscores.
  • Nitro boost and crazy stunts.
  • NO INTERNET connection required to play
  • Dozens of racing tracks to explore.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Georg K.

හිමිකම

KAMGAM

වැඩිදියුණුකරු

KAMGAM (Independent Developer)

නිකුතු දිනය

2017-08-24

ආසන්න වශයෙන් තරම

224.11 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට