මුල් මිල USD$3.99 විය, වර්තමාන මිල USD$1.99
50% වට්ටම් • 1 දවස වම්
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Motocross Riders is a great game for motocross fans in which you'll be able to race on motorbikes in the wild terrain. The game offers three modes - free ride, racing and multiplayer. The game offers various areas. Most of these places are closed and you will need money to unlock them. In addition, use the money to unlock a new biker or a new bike. You can earn money by winning in the arenas, so you should always try to be the best. Become the best motocross biker.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Blue Axis

හිමිකම

© 2020 Copyright Blue Axis

වැඩිදියුණුකරු

Blue Axis

නිකුතු දිනය

2020-02-10

ආසන්න වශයෙන් තරම

313.62 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ක්‍රීඩා

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට