නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

This is a stunning video and image editor tool which includes all the option to create/edit videos and pictures. Tutorial: http://picperfectstore.com/movie-maker-for-youtube-and-instagram-tutorial/ It has got unique filters that could be applied on videos, you can merge videos, add transition, trim video to extract only a part, get audio (.mp3 file) from video, edit image with fun stickers and effects, and much more. Share yours videos on Youtube or Instagram and get more likes! - Slideshow maker - create slideshow by selecting images from picture library and adding transition to it. Choose your favourite theme and apply to your slideshow as well. Also set the duration of images, add frames over the images, attach stickers and texts over slideshow and set background music to make it a perfect video. - Video Editor - pick one or more videos from videos library to edit by adding filters, adding stickers/emojis for particular duration, adding texts, or by adding amazing effects. Choose your favourite theme and apply to your video as well. - Video to Mp3 - option to extract music and save as an mp3 file from the video - Video Merge - merge two or more videos into a single video. - Mute Video - remove audio from any video file, so that you can add a new music file to it. - Video Stories - - Add Background Music - Add a different music to your video. - Trim Video - trim or cut a part of video and save it as a new file - Video Themes - select video from library and add themes to it. - Video Converter - Convert your current video format to .mov/.mp4/.avi/.av/.mpeg and more given formats. Please Note: Portuguese translation done by Cristiane Bueno Porzionato, Sao Paulo. We appreciate her help. Download now and have fun making videos!

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Picture Perfect Apps

හිමිකම

Picture Perfect Apps. Copyright Reserved.

වැඩිදියුණුකරු

Picture Perfect Apps

නිකුතු දිනය

2017-07-27

ආසන්න වශයෙන් තරම

194.64 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ වෙබ්කෑම් එක භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ සංගීත පුස්තකාලය භාවිත කරන්න
ඔබගේ පින්තූර පුස්තකාලය භාවිත කරන්න
බාහිර ගබඩා ඉඩ උපාංගයක් මත ගබඩා කළ දත්ත භාවිත කරන්න
ඔබගේ වීඩියෝ පුස්තකාලය භාවිත කරන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට